th th
en

299A7532 800x533

13 กุมภาพันธ์ 2563 -- ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนกลาง) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) รับมอบ ส.ค.ส. พระราชทานจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ นารถธิดา ตุมราศวิน ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และนายปิยพล มั่นปิยมิตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบ ส.ค.ส. พระราชทานครั้งนี้ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร