th th
en

12885671742890

20 ตุลาคม 2563 / ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เข้าสำรวจพื้นที่ของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพื่อเตรียมจัดงาน ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "นวัตกรรมเพื่อสังคมไทย บทบาทผู้นำเยาวชนยุคใหม่...สู่...คนไทยมีดี" โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และนางสาวพีรนุช กัณหดิลก ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช. ให้การต้อนรับ ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

12885671637036
12885671984468
12885671297261
12885671019802
12885672066015
12885671880282
12885671498251
12885671105974

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร