th th
en

13572835129986
17 กุมภาพันธ์ 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก อพวช. ร่วมหารือกับ นายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวบรวมและวิจัยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และบูรณาการด้านการผลิตสื่อการศึกษาร่วมสมัย สำหรับเผยแพร่ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ต่อไป ณ กระทรวงศึกษาธิการ

13572835056398
13572834773659
13572834855527
13572835010119
13572834960482
13572834889037

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร