th th
en

13866585510015

10 เมษายน 2564 / พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 38 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้เยาวชนใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้วิถีชีวิตของครอบครัวอุปถัมภ์ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง โดยมี ดร.กมล รอดคล้าย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ กล่าวสรุปรายงานการดำเนินงาน และนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และคณะผู้บริหาร อพวช. และผู้บริหารโครงการฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า จ.ปทุมธานี

13866585552989-1
13866585627071
13866585593839
13866647258368
13866647325621

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร