th th
en

14207366268934 1600x1157

11 มิถุนายน 2564 /ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ประชุมหารือความร่วมมือ กับ ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและกระจายความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการไปสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ การนำนิทรรศการไปจัดแสดงตามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ พร้อมทั้ง ร่วมบูรณาการพัฒนากิจกรรมและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิตให้แก่คนไทยทุกช่วงวัย ทั้งนี้ รมช.ศธ. ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารคาราวานวิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

142073212149961600x1067
142072761812021600x1067
142072764876431600x1067
142073211618351600x1067
142072765713791600x1067
142072764281101600x1067
142072770572421600x1067
142072769904361600x1067
142073663658311600x1156
142072767624161600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร