Effective Presentation on Science สื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย | Professional Workshop

Effective Presentation on Science สื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย | Professional Workshop

27-04-2022
 Effective Presentation on Science สื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย | Professional Workshop

เตรียมพร้อม! สู่การเป็นนักถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ อย่างมีเอกลักษณ์ และมีประสิทธิภาพ ใน Workshop ❝Effective Presentation on Science สื่อสารวิทย์พิชิตกลุ่มเป้าหมาย❞

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงผู้สนใจอยากพัฒนาทักษะการนำเสนอเรื่องราวของวิทยาศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมฯครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
1-2 มิถุนายน 2565
ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

(มีห้องพักบริการหากต้องการ)

จำกัดจำนวน 50 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 2,800 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 2,520 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก

สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 20 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน