ประชุมเชิงปฏิบัติการ บทบาททางการทูตกับความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม