th th
en

การสำรวจแบบเร่งรัด: หมู่เกาะลันตา

โครงการอนุรักษ์พันธ์ุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (อพ.สธ.) ร่วมกับ กองทัพเรือ (กองเรือยุทธการ) จัดทำ “โครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่” ระหว่างวันที่ 2 – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556e7277808c4aa05fb2cf4c50d19d09f07 S

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร