ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถ ๑ แห่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

20 ธันวาคม 2555

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถ ๑ แห่ง

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ               TOR                         วันที่ประกาศ                             วันสิ้นสุดการประกาศ
   1               ร่างฉบับที่ 1                20  ธันวาคม 2555                          25  ธันวาคม 2555

อีเมล์แอดเดรส        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร                 02-577-9986 (กองการพัสดุ)
โทรศัพท์               02-577-9999 ต่อ 1859 1858 1840 (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี