ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และพื้นที่ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรีสแควร์ ครั้งที่ ๑

29 สิงหาคม 2562

ชื่อโครงการ :  ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร อพ. และพื้นที่ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ โครงการจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพ. อาคารจามจุรีสแควร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑

วงเงินงบประมาณโครงการ : ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๖,๗๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

วันที่ประกาศร่าง TOR : ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ : ๓ กันยายน ๒๕๖๒

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความเห็น

     สถานที่ติดต่อ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐  

     โทรศัพท์ : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๙๙ ต่อ ๑๘๗๘ , ๑๘๔๐ และ ๑๘๔๘

     โทรสาร : ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๘๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๙๙๐๐

     เว็บไซต์ : www.nsm.or.th และ www.gprocurement.go.th

     e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย