ประกาศประกวดราคาจ้างให้บริการ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พฤศจิกายน 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการ Cloud Server ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดเช่าในครั้งนี้ วงเงิน ,๘๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)