th th
en

 

**โปรดอ่านรายละเอียด**

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย โปรดกรอกแบบตอบรับไม่เกินวันจันทร์ที่ 27 พ.ค.62 เวลา 16.00 น.

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2562 <<Click
ลิงค์กรอกข้อมูลแบบตอบรับ https://forms.gle/86LsUpZBwDFMUpVx7

การเตรียมตัวเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2562<<Click
กำหนดการค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2562 <<Click

หมายเหตุ ในวันเข้าค่ายฯ หากเดินทางมาถึง องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) แล้ว
ให้ติดต่อที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 577 9999 ต่อ 1473 คุณบุรวัชร์


สแกน QRCODE เพื่อดูเส้นทางการเดินทาง

QRCODE map

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีภารกิจในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมวิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับอุดมศึกษาให้เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เพื่อเผยแพร่ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์สู่สังคม
จึงร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย และบริษัท ทรู คอปเปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจกรรมภายใต้
โครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย นับตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน เยาวชนที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้นำทักษะและความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมต่างๆ ไปใช้ใน
การส่งเสริมการเรียนและการทำงานได้เป็นอย่างดี


หัวข้อในการนำเสนอผลงานปี 2562
ร่วมมือกันรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Joining Hands for the Environment and Sustainable Development) โดยเยาวชนจะนำเสนอหรือถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เชื่อมโยงกับปัญหาสิ่งแวดล้อม อาทิ การเกิดมลพิษ
ปริมาณขยะที่เพิ่มสูงขึ้น และการลดลงของทรัพยากรป่าไม้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสูญพันธุ์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ที่ส่งผลต่อความหลากหลายทางธรรมชาติ
รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวและร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น ตลอดจนสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกด้วยการพัฒนา
อย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูลกัน

วิธีการสมัคร
1. ส่งใบสมัครและแนวทางการนำเสนอ (Proposal) โดย ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
• ส่งใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ในรูปแบบของ PDF หรือภาพถ่ายที่ชัดเจน (JPG.)
2. สามารถส่งใบสมัคร และแนวทางการสื่อสาร (Proposal) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
• ทางอีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• ทางไปรษณีย์ : นำข้อมูลใบสมัครและแนวทางการสื่อสาร (Proposal) มาที่
วิลาสินี ไตรยราช
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1212 (***โดยดูวันที่ประทับหน้าซองของไปรษณีย์เป็นหลัก ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น***)

**เนื่องจากมีผู้ส่งใบสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการจึงขอเลื่อนเวลาในการพิจารณาผลการคัดเลือกรอบแรก จาก 21 พฤษภาคม 2562
เป็น วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ผ่านทาง Website ของ อพวช: www.nsm.or.th

รางวัล
1. ผู้ที่ผ่านการเข้าค่ายทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปี 2562
• ได้รับวุฒิบัตร เยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์
2. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีม
• โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมจะได้รับการคัดเลือก 2 ทีมให้เป็นตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย เดินทางไปร่วมศึกษาดูงานด้านการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
เป็นเวลา 1 สัปดาห์
ณ สหพันสาธารณรัฐเยอรมนี (ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 และจะยืนยันการเดินทางในเดือนสิงหาคม 2562)
และ 3 ทีมจะได้รับ ทุนการศึกษา ทีมละ 10,000 บาท (รวมจำนวนเงิน 30,000 บาท)


รายละเอียดโครงการ-->Click
ใบสมัคร-->Click

ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473,1474 
โทรสาร 0 2577 9990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.IMG0076
IMG0087
03
1
05
04
IMG989416001067


ตัวแทนทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2561 ศึกษาดูงาน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร