Science Film Festival 2023

Science Film Festival 2023

29-10-2023
Science Film Festival 2023

Science Film Festival 2023
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19


เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ประเทศไทย ครั้งที่ 19 (Science Film Festival 2023) จัดขึ้นโดยสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM


ในปีนี้เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับองค์กรสหประชาชาติในการรณรงค์เป้าหมายของโครงการทศวรรษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการฟื้นฟูระบบนิเวศ (UN Ecosystem Restoration 2021-2030) ในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นฟูระบบนิเวศ” ให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า รวมถึงคุณค่าของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกนี้


นอกจากภาพยนตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แล้ว ยังมีภาพยนตร์ในประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย รวมทั้งสิ้น 34 เรื่อง จาก 16 ประเทศทั่วโลก


เรื่องย่อ คลิก

 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ฯ ในปีนี้ที่ศูนย์ฉายของ NSM
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2566

โดยจะมีรอบเข้าชม สำหรับบุคคลทั่วไป และรอบสำหรับหมู่คณะ ดังนี้

 

สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม NSM
โทร 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123

ข่าวสารที่่คล้ายกัน