การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการ

การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 | อบรมเชิงปฏิบัติการ

Update 20 มี.ค. 2566 เวลา 9.00 น.
มีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนที่เปิดรับเรียบร้อยแล้วทั้ง รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจครับ


 

อพวช. ได้จัดทำหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานักออกแบบและผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ต้นแบบสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการผลิตของเล่นวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะการประดิษฐ์รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนวทางในการส่งเสริมการประกอบอาชีพในอนาคต

16-03-2023 463