การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) | อบรมเชิงปฏิบัติการ

การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) | อบรมเชิงปฏิบัติการ

08-08-2022
การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ)

[Update 22 ส.ค. 2565] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คลิก


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) แบบ Problem-Based Learning (PBL)
* ภายใต้โครงการผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565


วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2565
เวลา 9.30-16.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. คลองห้า ปทุมธานี (พิกัด คลิก)


รับสมัคร
คุณครูวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไป จำนวน 10 โรงเรียน (โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
* อพวช. สนับสนุนค่าเดินทางโรงเรียนละ 1,000 บาท และที่พักค้างคืน 1 คืน ณ อาคารเรือนพักนักวิทย์ อพวช.


การดำเนินโครงการ
ระยะที่ 1

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา (ทรัพยากรน้ำ) แบบ Problem-Based Learning (PBL)
ระยะที่ 2
ขยายผลนำหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน โดยครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ


อพวช. สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 10,000 บาท และคู่มือหลักสูตร จำนวน 3 เล่ม โดยโรงเรียนคัดเลือกหลักสูตรและขยายผลการจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน ตามเงื่อนไข ดังนี้

 • ขยายผลจัดการเรียนรู้ภายในโรงเรียน/ประยุกต์กิจกรรมให้เหมาะสมกับนักเรียน
 • ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ระหว่าง วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 16 กันยายน 2565
 • ครูนำเสนอผลงานที่ได้นำหลักสูตรไปใช้ ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี โดย อพวช. สนับสนุนค่าเดินทางโรงเรียนละ 1,000 บาท และที่พักค้างคืน 1 คืน ณ อาคารเรือนพักนักวิทย์ อพวช.
 • ส่งหลักฐานและผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (ฉบับสมบูรณ์) กลับมายัง อพวช. ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้
 1. รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
 2. แบบประเมินผลการใช้หลักสูตร สำหรับคุณครู
 3. แบบประเมินผล/ทดสอบความเข้าใจการเรียนรู้ด้านทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียน
 4. แบบประเมินผลความตระหนักด้านทรัพยากรน้ำ สำหรับนักเรียน
 5. รูปถ่ายทุกขั้นตอนของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนไม่น้อยกว่า 20 รูป


โรงเรียน/ครู ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน จะได้รับดังนี้

 • โล่เกียรติคุณสำหรับโรงเรียน
 • เกียรติบัตรสำหรับคุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ (โรงเรียนละไม่เกิน 2 คน)
 • เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ (ตามจำนวนรายชื่อจริงที่ทางโรงเรียนแจ้งมา)


รายละเอียดโครงการ คลิก

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

 • เปิดลงทะเบียนช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
 • ปิดรับสมัครวันพฤหัสที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 ทางหน้าเว็บไซต์นี้

 


สอบถามเพิ่มเติม โทร.
0 2577 9999 ต่อ 1452 หรือ 08 6821 7181 (ภัทราพร)
0 2577 9999 ต่อ 1130 หรือ 06 2627 2200 (นครินทร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน