Nature Trail: สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดือน มี.ค. 2566

Nature Trail: สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดือน มี.ค. 2566

15-03-2023
Nature Trail: สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เดือน มี.ค. 2566

Nature Trail: สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
กิจกรรมสำหรับครอบครัว
เดือน มีนาคม 2566
ณ อุทยานวังตะไคร้ จ.นครนายก


เติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยา มีกิจกรรม Walk with Naturalist สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต พืช สัตว์ และองค์ประกอบทางกายภาพ ดิน หิน และน้ำ ร่วมกันนักธรรมชาติวิทยา ผ่านการลงมือ ตรวจสอบ เปรียบเทียบแบบนิเวศวิทยา เพื่อสื่อสารประเด็นความสัมพันธ์ของธรรมชาติได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ประกอบด้วย 6 จุดกิจกรรม ที่ร้อยเรียงทั้งด้านชีวภาพและกายภาพเข้าด้วยกัน เน้นการรับรู้สภาพแวดล้อม ตีความ และทำความเข้าใจองค์ประกอบของธรรมชาติจากลักษณะเด่นของพื้นที่ในอุทยานวังตะไคร้ควบคู่กัน เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติแห่งนี้ และสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของธรรมชาติในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมีความหมาย
ดูเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 6 จุดสำรวจ คลิก


Nature Trail: สำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

เวลา 8.30-14.30 น.
ณ อุทยานวังตะไคร้ จ. นครนายก พิกัด
กำหนดการ คลิก


เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

  • กิจกรรมสำหรับครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 3 คน ประกอบด้วยผู้ปกครองอย่างน้อย 1 คน และเด็กต้องมีอายุระหว่าง 9-12 ปี
  • รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 15 ครอบครัว หรือ 40 คน
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม โปรดสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม
     


กรณีมาครอบครัวละ 2 ท่าน
ค่าใช้จ่าย 2,800 บาท

สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 2,520 บาท

กรณีมาครอบครัวละ 3 ท่าน
ค่าใช้จ่าย 3,500 บาท

สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 3,150 บาท

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมค่าเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่างเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์
ปิดรับสมัคร วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน