Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

24-02-2023
Day Camp เดือน มี.ค. 2566 NSM Science Square @ Chiang Mai

Day Camp ค่ายวิทยาศาสตร์ แบบ 2 วัน (ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
สำหรับเด็ก เดือน มีนาคม 2566
ณ NSM Science Square @ Chiang Mai อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก


ค่ายทางเดินหายใจไร้ฝุ่น เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "Air Quality Awareness Raising under American-Thai Collaboration" หรือ AQAAT ดำเนินงานโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านคุณภาพอากาศ ปัญหามลพิษทางอากาศของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไปยังชุมชน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้จะได้

 • สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านคุณภาพอากาศ
 • ฝึกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ                                        
 • เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ในศตวรรษที่ 21
 • ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
 • ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมและการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ค่าย ทางเดินหายใจไร้ฝุ่น [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้เรื่องอากาศหรือก๊าซ ซึ่งเป็นสถานะหนึ่งของสสารที่มีความจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต ศึกษาระบบทางเดินหายใจของมนุษย์ ผ่านกิจกรรมการทดลองและการประดิษฐ์ที่สนุกตื่นเต้น ร่วมค้นหาคำตอบเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยเฉพาะฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์โดยตรง เรียนรู้หลักการทำงานและลงมือสร้างเครื่องมือวัดฝุ่นอย่างง่ายด้วยตนเอง ตลอดจนฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องวัดฝุ่นตามเงื่อนไขที่ได้รับ
วันพุธและพฤหัสบดีที่ 29-30 มีนาคม 2566
เวลา 9.30-16.00 น
. กำหนดการ คลิก
ปิดรับสมัคร วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น.
 

 

 • จำกัด 30 คน/ค่าย
 • สงวนสิทธิ์อายุผู้ร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
 • กิจกรรมรูปแบบ 2 วัน ไป-กลับ (ไม่ค้างคืน)
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรอง)


ค่าใช้จ่าย 1,400 บาท/คน
สมาชิก NSM ลด 10% เหลือ 1,260 บาท/คน
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสาร อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารว่างเช้า-บ่าย 4 มื้อ เรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก เปิดลงทะเบียนเวลา 9.00-16.00 น.
* โปรดกรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันทีหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
สำนักบริการผู้เข้าชม อพวช.
โทร.0 2577 9999 ต่อ 2103 (ณรงค์ฤทธิ์)
Email: nsm.scicamp@gmail.com


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่
NSM Science Square @ Chiang Mai

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พิกัด คลิก
โทร. : 09 3745 8550 และ 0 2577 9999 ต่อ 2122-2123
Facebook : NSM Science Square at Chiang Mai

เปิดให้บริการ : วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 9.00-16.00 น.
วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00-17.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์

ข่าวสารที่่คล้ายกัน