โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

25-05-2023
รับสมัคร

Update 19 มิ.ย. 2566 เวลา 16.45 น. ประกาศรายชื่อครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ

 1. โรงเรียนบ้านหวาย 
  1. นางสาวกัญญ์วรา โคตะมา
  2. นางสาวศุภาพิชญ์ วงศ์พิพัฒโนภาส
 2. โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา
  1. นางสาวปรินดา อินทรพานิชย์
  2. นางสาวกรรณิการ์  อินทรีย์
 3. โรงเรียนบ้านวังตามัว
  1. นางสาวสุนิสา ภูเวียนวงค์
  2. นางสาวปวีณา อภัยพักต์
 4. โรงเรียนบ้านหนองสะโน
  1. นายดำรงค์ วงค์กระโซ่
  2. นายอภิชาติ พาพิมพ์
 5. โรงเรียนบ้านห้วยพระ
  1. นางสาวสุกัญญา พรมอารักษ์
  2. นางสาวขวัญชนก กุลอัก
 6. โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้
  1. นางสาวศศิธร ต้นสวรรค์
  2. นางสาวจุฑามาศ  กุลธรรมโม
 7. โรงเรียนบ้านโนนสังข์
  1. นางวรรณภา นันทสุธา
  2. นางสาวจิรัชญา  อิ่นแก้ว
 8. โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
  1. นางสาวชัฎธนาศิลป์ ธงวาส
  2. นางสาวสุธิดา พันธี
 9. โรงเรียนบ้านหนองหวาย
  1. นางภาวิณี หันจางสิทธิ์
  2. นางสาวดุษฎี แก้วอุ่นเรือน

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช" ภายใต้โครงการ “Better Science for Better Life (วิทย์ก้าวหน้า ชีวิตก้าวไกล)” เพื่อให้ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนและเยาวชนอย่างแท้จริง รวมถึงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและแนะนำประโยชน์ของชุดสื่อกิจกรรมสำหรับครู โดยครูจะเป็นผู้ดำเนินการขยายผลและจัดกิจกรรมกับนักเรียนรวมถึงการติดตามและประเมินผลการใช้ชุดสื่อกิจกรรมนี้จากครูผู้ขยายผลสู่นักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาและผลิตสื่อชุดนี้ต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย

 • ครู อาจารย์ จำนวน 26 คน (จาก 13 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน) โดยต้องเป็นครูโรงเรียนเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร)
 • พร้อมขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนอายุระหว่าง 10-12 ปี หรือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย


แนวทางดำเนินงาน

 • ระยะที่ 1 รับสมัครครูเข้าร่วมโครงการ
  • พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 รับสมัครครูของโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร)
  • 15 มิถุนายน2566 ประกาศรายชื่อครูผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ทางหน้าเว็บไซต์นี้ และ Facebook NSM Thailand
 • ระยะที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการและการใช้ชุดสื่อ Plant Rangers ขบวนการพิทักษ์พืช
  • 26-27 มิถุนายน 2566 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้ชุดสื่อกับครูที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
 • ระยะที่ 3 ขยายผลกิจกรรม ติดตามและประเมินผลการใช้ชุดสื่อจากสู่นักเรียนในโรงเรียน 
  • 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2566 ครูนำชุดสื่อ ขยายผลกับนักเรียนในโรงเรียน และติดตามการประเมินผลกับนักเรียน รวมถึงส่งหลักฐานการใช้ชุดสื่อ
 • ระยะที่ 4 นำเสนอและสะท้อนผลการใช้ชุดสื่อกิจกรรม 
  • 1 กันยายน 2566 ครูโรงเรียนที่ร่วมโครงการ นำเสนอและสะท้อนผลการจัดกิจกรรมจากชุดสื่อ

 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 • ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)
 • ครูผู้สมัครต้องได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียนในการเข้าร่วมโครงการ
 • ครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ ต้องเดินทางมาอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อกิจกรรม เป็นเวลา 2 วัน ในวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
 • ครูที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับค่าสนับสนุนการเดินทางการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในวันดังกล่าว 500 บาท/คน/วัน
 • ครูที่ผ่านการอบรม จะได้รับเกียรติบัตร “ครูแกนนำการขยายผลชุดสื่อกิจกรรม Plant Rangers ขบวนการพิทักษ์พืช”
 • ครูที่ผ่านการอบรม ทำหน้าที่ประสานงานและขยายผลจัดกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียน ในรูปแบบการจัดค่ายหรือจัดกิจกรรมในชั้นเรียน โดยมีการใช้ประโยชน์จากชุดสื่อกิจกรรมที่ได้จากการอบรมอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประยุกต์กิจกรรมกับนักเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นให้ส่งหลักฐานกลับมาที่ NSM ภายใน 90 วัน ดังนี้
  • รูปถ่ายขณะดำเนินกิจกรรมและทำแบบประเมิน จำนวนไม่เกิน 20 รูป
  • คลิปวิดีโอขณะจัดกิจกรรมช่วงใดช่วงหนึ่ง มีความยาวไม่เกิน 5 นาที 
  • รายชื่อพร้อมลงนาม ชื่อ-สกุล ของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมรวมแล้ว จำนวนไม่ต่ำกว่า 100 คน
  • ประเมินผลด้านนิเวศวิทยาการเกษตร (พืช) สำหรับนักเรียน
  • แบบประเมินความตระหนักและรับรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ (พืช) ในท้องถิ่นสำหรับนักเรียน โดย NSM จัดทำแบบประเมินและจัดส่งให้ครูผู้เข้าร่วมในโครงการดำเนินการเก็บข้อมูล
 • ครูที่ส่งหลักฐานกลับมาจะได้รับโล่รางวัล “ครู…ผู้สร้างเยาวชนให้รักษ์พิทักษ์พืชเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในท้องถิ่น”
 • โรงเรียนที่ครูเข้าร่วมโครงการได้ส่งหลักฐานการใช้สื่อ จะได้รับโล่รางวัล “โรงเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ให้รักษ์พิทักษ์พืชเพื่อชีวิตก้าวไกลสำหรับเยาวชน”
 • นักเรียนตามรายชื่อที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับเกียรติบัตร “เยาวชนผู้ผ่านกระบวนการพิทักษ์พืช Plant Rangers”


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุดสื่อกิจกรรม Plant Ranger ขบวนการพิทักษ์พืช
หลักสูตร 2 วัน ต่อเนื่อง
(ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)
วันจันทร์และอังคารที่ 26-27 มิถุนายน 2566
ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม


รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และแบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการโดยความเห็นชอบจากผู้อำนวยการโรงเรียน คลิก

สมัครเข้าร่วมโครงการ คลิก

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
 • ปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 ทางหน้าเว็บไซต์นี้ และ Facebook NSM Thailand


สอบถามเพิ่มเติม
กองส่งเสริมการเรียนรู้
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ NSM
โทร 0 2577 9999 ต่อ 1432-1433 (จิตติกานต์และศิรประภา)
Email : jittikan@nsm.or.th , Siraprapah.s@nsm.or.th

ข่าวสารที่่คล้ายกัน