th th
en

 logo eie

หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program
หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Programความร่วมมือจาก MUSEUM OF SCIENCE, BOSTON, USA
และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

====================================================================

หลักสูตร Engineering is Elementary หรือ EiE

อพวช. เห็นความสำคัญของ STEM Education และทักษะพื้นฐานในศตวรรษที่ 21 จึงได้นำหลักสูตรกิจกรรม Engineer is Elementary (EIE) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ มาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในการเสริมทักษะการเรียนรู้นอก  กิจกรรมจะเริ่มต้นจากการทำความเข้าใจกับคำศัพท์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ความสำคัญกับทักษะการแก้ปัญหาและค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งของตามความต้องการอย่างเป็นขั้นตอน โดยในระหว่างการทำกิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น ร่วมกันนึกถึงสิ่งที่เป็นไปได้ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงความคิดเหล่านั้น รวมทั้งจะได้ร่วมกันแสดงผลงานที่ร่วมกันพัฒนาขึ้นมา

ทำไมต้องวิศวกรรมเพื่อเยาวชน?

1. ประโยชน์ที่ได้รับจากวิศวกรรมสำหรับเยาวชน
หากคุณสังเกตุเวลาเด็กๆ เล่น คุณจะพบว่าพวกเขามีความสนใจในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งศึกษารายละเอียดองค์ประกอบแต่ละชิ้นเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของมัน ดังนั้น เด็กๆ จึงได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรมาตั้งแต่เกิด นักวิจัยเสนอว่าถ้าเด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมะชวยส่งเสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี
2. ความเสมอภาคในห้องเรียน
ความเสมอภาคที่สำคัญคือ ไม่มีคำตอบเดียวที่ “ถูกต้อง” ในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึ่งมีทางแก้ไขได้หลายวิธี จากการศึกษาพบว่ากระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมช่วยกำจัดความรู้สึกล้มเหลว และแทนที่ด้วยความคิดที่ว่าความล้มเหลวคือบทเรียนที่สำคัญต่อกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นวิธีเรียนรู้ที่ดี 
3.เสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วิศวกรรมนี้ได้นำความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น การเข้าร่วมกิจกรรม นี้จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นความสำคัญของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเขา
4. ทักษะศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่เน้นการลงมือทำ (Hands-on) ? พวกเขาจะช่วยกันค้นหาคำตอบ ร่วมกันคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทั้งสื่อสารระหว่างกันและกัน   โดยนำรูปแบบโครงงานมาใช้ในการศึกษา
5. ความสำเร็จทางอาชีพการงาน
  • กิจกรรมเชิงวิศวกรรมเน้นให้เด็กทำงานเป็นกลุ่ม พวกเขาต้องทำงานร่วมกัน สื่อสารกันระหว่างการ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญมากต่อความสำเร็จในทุกสาขาอาชีพ 
  • งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อมีวิศวกรรมเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนรู้  เด็กมีความตระหนักเพิ่มขึ้นต่อความหลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  และมองเห็นว่าอาชีพเหล่านี้เป็นทางเลือกที่เขาสามารถเลือกได้
6. การมีส่วนร่วมของประชาชน
สุดท้ายนี้....เมื่อพิจารณาถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านต่างๆ ได้แก่ พลังงาน การดูแลสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม การมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับประชาชนในการสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

 

 หลักสูตร Engineering is Elementary (EiE) ทั้งหมด 



 

ค่ายหลักสูตร EiE

pdf

Introduction - EIE Course 2019- v 1

Size: 317.87 KB
Hits : 1950
Date added: 2562-02-27