th th
en

3 D Pop-Up Model

3 D Pop-Up Model

ทำความเข้าใจกับภาพ ๒ มิติ และภาพ ๓ มิติ เรียนรู้การใช้ซอฟต์แวร์สร้างแบบจำลอง ๓ มิติ เพื่อผลิตชิ้นงาน ๓ มิติ จากกระดาษ
สถานที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
บรรยาย ไทย
ระดับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ชั้นประถมปีที่ ๔ ขึ้นไป