th th
en

banner sci fic 2021 01

         

         

       “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 6”
จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 20-21 มีนาคม 2564)
  2. การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

         

click 01

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะ
การเขียนของตนเองด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
กำหนดจัดอบรม วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้น
แนววิทยาศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ
วันที่ 16 มีนาคม 2564
ทาง www.nsm.or.th


สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
071fbcff4e2e4e9f11e0724e4d91c43d

หรือ
ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและกติกาการอบรม

 

click 02

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจ
ในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงาน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจ
และสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลาย
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมา
เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ
"เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์"

 

ประเภทการประกวด
1.รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 12-18 ปี
(ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

 

ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ
ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ A4
ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point
มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ทาง www.nsm.or.th

 

ดาวน์โหลด >> กติกาการประกวด

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 12-18 ปี

 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร