th th
en

2564 sci short story announcement

สิ้นสุดการรอคอย! ผลการตัดสินโครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และขอชื่นชมผู้ร่วมส่งผลงานทุกท่าน
ที่ได้ร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ เพื่อการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนด้วยกัน

 

๑. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นเยาวชน

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง Under Vanilla Sky โดย  นางสาววรันพร ตียาภรณ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง กลาย โดย นางสาวอลีนา  หนูพันธ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ของขวัญชิ้นสุดท้าย โดย นางสาวชญาณิศ ภูษิตภูริโสภณ

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท

         ผลงานเรื่อง APOCALYPSE 2200 โดย นายธีรภัทร์ คำตุ้ย

         ผลงานเรื่อง สอบปลายภาค โดย นายพศิน เลิศสุขีเกษม

 

๒. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ รุ่นประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง นักเขียนผู้โยนแอปเปิ้ลทิ้งในฉากสุดท้าย โดย อินทร อรพัน (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ฝันนิรันดร์ โดย นายยศวุฒิ เอียดสังข์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง  Enlighten โดย นายบูลย์ศักดิ์ วัธนวิสิต

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท

          ผลงานเรื่อง ฉากรักในบางโลก โดย นายปิยโชค ถาวรมาศ

          ผลงานเรื่อง labor โดย นายชาลี บัวพร

 

๓. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ ๑๒-๑๘ ปี

รางวัลชนะเลิศ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง รุกขฆาตกร โดย นายประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง ในคืนฝันของคนอื่น โดย  รตี รติธรณ (นามปากกา)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร ได้แก่

          ผลงานเรื่อง กัปดักโลกเสมือน โดย นางสาวเสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

รางวัลชมเชย ทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงาน ๓,๐๐๐ บาท

         ผลงานเรื่อง ความเป็นมนุษย์ราคาเท่าไหร่ โดย นายศรัณย์ พ.จานุพิบูล

         ผลงานเรื่อง memory of dust  โดย นายกฤตชนิศ เชื้อแก้ว

 

ดูเอกสารประกาศผลการตัดสินฯ อย่างเป็นทางการ >>คลิก

 

 

banner sci fic 2021 01

         

         

       “โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  ครั้งที่ 6”
จัดโดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด

ท่านสามารถร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ได้ 2 กิจกรรม ได้แก่

  1. การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (วันที่ 20-21 มีนาคม 2564)
  2. การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

         

click 01

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 
เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะ
การเขียนของตนเองด้วยการอบรมพัฒนาทักษะการเขียน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
กำหนดจัดอบรม วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2564
เวลา 09.00 น. – 17.00 น. สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
(รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้น
แนววิทยาศาสตร์ วันที่ 12 มีนาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ
วันที่ 16 มีนาคม 2564
ทาง www.nsm.or.th


สแกนเพื่อสมัครเข้าร่วมอบรม
071fbcff4e2e4e9f11e0724e4d91c43d

หรือ
ดาวน์โหลด >> ใบสมัครและกติกาการอบรม

 

click 02

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจ
ในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงาน
เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
ประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะ
นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจ
และสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลาย
ทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อนออกมา
เป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ
"เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์"

 

ประเภทการประกวด
1.รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทั่วไป (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ
    1.1 รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)
    1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 12-18 ปี
(ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)

 

ส่งงานเขียนเรื่องสั้นแนวแนววิทยาศาสตร์ของคุณ
ความยาว 5 – 8 หน้ากระดาษ A4
ด้วย Font Angsana New ขนาด 16 Point
มาตามรายละเอียดในใบสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2564
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ทาง www.nsm.or.th

 

ดาวน์โหลด >> กติกาการประกวด

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลด >> ใบสมัครประกวดรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น 12-18 ปี

 

 

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร