th th
en

ประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ

Banner scidrama072020

ประกาศผลการตัดสินการประกวด<<Click

การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ประจำปี 2563
ภายใต้หัวข้อ
“พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข”(Healthy Plants, Healthy Planet)

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทยให้เห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในระดับประเทศ จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการแสดงละครวิทยาศาสตร์ขึ้นตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำวิทยาศาสตร์ (Science) และศิลปะ (Art) ผนวกเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบการด้วยการใช้บทละคร สื่อประสม และอุปกรณ์เพื่อถ่ายทอดปรากฏการณ์รอบตัว

โครงการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศประจำปี 2563 (Thailand Science Drama Competition 2020)  เป็นโครงการที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  โดยในปีนี้ อพ. กำหนดการประกวด ภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข: Healthy Plants, Healthy Planet” เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีสุขภาพพืชนานาชาติ International Year of Plant Health

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน นำความความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ (Science) มาผสมผสานกับศิลปะ (Art) และสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบละครวิทยาศาสตร์
 2. เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และปลูกฝังการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์
 3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยได้แสดงผลงานในระดับประเทศ


กติกาหัวข้อในการแสดง

 • ดำเนินการแสดงภายใต้หัวข้อ “พืชพันธุ์ดี โลกนี้มีสุข” (Healthy Plants, Healthy Planet)
 • เค้าโครงเรื่อง ดนตรีประกอบ ต้องมีแหล่งที่มาและสามารถอ้างอิงได้
 • เนื้อหาสาระวิทยาศาสตร์ควรรวมเข้ากับการแสดงและอยู่ในบทละคร


การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศปี 2563

ประเภทและคุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

1) ประเภทประถมศึกษา (Primary Category) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6  ณ วันที่ส่งใบสมัคร

2) ประเภททั่วไป (Open Category) เยาวชนและประชาชนทั่วไป


กติกาการเข้าร่วมประกวด

1) จำนวนทีม

 • สามารถส่งทีมเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ทีมทั้งสองประเภท

-   ในกรณีที่ส่งมากกว่า 1 ทีม นักแสดงของแต่ละทีมจะต้องไม่เป็นกลุ่มเดียวกัน

-   ผู้ทำงานเบื้องหลังของแต่ละทีมสามารถเป็นกลุ่มเดียวกันได้

2) จำนวนสมาชิกในทีม

2.1 ประเภทประถมศึกษา (Primary Category)

 • นักแสดงมีจำนวนไม่เกิน 10 คน ต่อทีม (ไม่รวมผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ทำงานเบื้องหลัง)
 • ครูที่ปรึกษา 1 คน  (ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ทำงานเบื้องหลังได้)
 • ผู้ทำงานเบื้องหลัง 2 คน (ครูหรือนักเรียนทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์การแสดง ควบคุมภาพและเสียง ช่วยงานด้านหลังเวที ไม่มีร่วมส่วนในการแสดง) 
 •  รวมจำนวนสมาชิกในทีมทั้งหมด ไม่เกิน 13 คน

2.2 ประเภททั่วไป (Open Category)

 • นักแสดงมีจำนวนไม่เกิน 10 คน ต่อทีม (ไม่รวมผู้ทำหน้าที่เป็นผู้ทำงานเบื้องหลัง)
 • ครูที่ปรึกษา (ผู้ดูแลทีม) 1 คน  (ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่เป็นผู้ทำงานเบื้องหลังได้)
 • ผู้ทำงานเบื้องหลัง 2 คน (ผู้ทำหน้าที่ติดตั้งอุปกรณ์การแสดง ควบคุมภาพและเสียง ช่วยงาน ด้านหลังเวที ไม่มีส่วนร่วมในการแสดง)
 • รวมจำนวนสมาชิกในทีมทั้งหมด ไม่เกิน 13 คน

  3) ระยะเวลาการแสดง

 •  เวลาที่ใช้ในการแสดงไม่เกิน 7 นาที (แสดงเกินเวลาหรือน้อยกว่าเวลาที่กำหนด จะถูกหักคะแนน)
 •  ใช้ภาษาอังกฤษในการแสดงเท่านั้น 


วิธีการสมัคร
ลิงค์สมัครออนไลน์
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 (Thailand Science Drama Competition 2020)
แบ่งการประกวด 2 ประเภท
1. ประเภทประถมศึกษา
สมัคร https://forms.gle/U46XVYqMkZ6ydy2A7
2. ประเภททั่วไป
สมัคร https://forms.gle/Zvq6s22Sv2D5GhjR9

 

การประกวดคัดเลือก

 • คณะกรรมการพิจารณาตัดสินจากคลิปวีดีโอที่สมัคร เท่านั้น
 • ประกาศผลการประกวด วันที่ 4 กันยายน 2563 ทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th


รางวัลทุนการศึกษา

การประกวดทั้ง 2 ประเภท จะได้รับ

 • รางวัลชนะเลิศ  ทุนการศึกษา  15,000 บาท    และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา  12,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา  10,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมชาย ทุนการศึกษา  3,000 บาท และประกาศนียบัตร
 • รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยมหญิง ทุนการศึกษา 3,000 บาท และประกาศนียบัตร

รายละเอียดโครงการ <<Click


หน่วยงานผู้จัดงาน

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เลขที่ 39 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 02 577 9999  ต่อ 1450 ส่วนงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์

- จิรวรรณ  เบอร์มือถือ 08 6817 4957  / อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- สมฤทัย   เบอร์มือถือ 08 5988 6559  / อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.