th th
en

 shortscifilm2020


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ThaiPBS) เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลัง
ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบของภาพยนตร์สั้น จึงจัด “โครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ขึ้น เพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปหันมาสนใจ
สร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ด้วยหวังว่าโครงการนี้จะเป็นบันใดสำคัญขั้นหนึ่งที่ช่วยปลูกฝัง สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมใจกันสร้างสังคม
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 5 ปี 2563
ขอเชิญเยาวชน ประชาชน ผู้สนใจ ร่วมส่งผลงานความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ “Science around us :CHANGE” มุมมองวิทย์ชีวิตเปลี่ยน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท

1. มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. อุดมศึกษา เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2563  ดาวน์โหลดใบสมัคร
3. ประชาชนทั่วไป เปิดรับสมัคร 17 กุมภาพันธ์ - 15 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามข่าวสารได้ที่
www.facebook.com/shortsciencefilm.tpbs.nsm


ติดต่อสอบถาม
สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1473
โทรสาร 0 2577 9990
Email:
burawat@nsm.or.th


image4
image36
image9
image8

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร