th th
en

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ มูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) จัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017– Thailand final ภายใต้หัวข้อ Scale of Nature : From Micro to Macro ระหว่างวันที่ 8 -10 มิถุนายน 2560 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี เพื่อหวังปลูกฝังเยาวชนให้เกิดความตระหนักเห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทีมที่มีผลงานโดดเด่นจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดชิงชัยกับเยาวชนจาก 13 ประเทศ ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2559 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน

IMG 9912 800 533

8 มิถุนายน 2560 / ปทุมธานี – นายชนินทร วรรณวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติติดอันดับต้น ๆ ของโลก เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเล จึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปี จากการได้เปรียบประเทศอื่น ๆ อพวช. จึงเห็นว่าเราควรสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนได้เห็นคุณค่าและเกิดทัศนคติที่ดีในการร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

IMG 9863 800 533

ดังนั้น องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิ Behring Global Educational Foundation (BGEF) จัดการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 – Thailand final ภายใต้หัวข้อ Scale of Nature : From Micro to Macro เพื่อหวังปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับเยาวชนอีกด้วย

IMG 9807 800 533

ทั้งนี้ มีเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกจนมาถึงรอบสุดท้าย จำนวน 44 ทีม โดยจะทำการประกาศผลเพื่อคัดเลือกทีมที่มีผลงานดีที่สุด 8 ทีม ในวันที่ 10 มิถนายน นี้ เป็นตัวแทน ประเทศไทย เข้าร่วมการประกวดโครงงาน Global Natural History Day 2017 ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมถึง 13 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม พิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงค์โปร์ ฮ่องกง จีน แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2560 ณ เมืองฉงซิ่ง ประเทศจีน ต่อไป

IMG9910800533
IMG9905800450
IMG9875800450
IMG9811800533
IMG9808800533
IMG9803800533

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร