th th
en

        สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 31– วันที่ 22 ตุลาคม 2560 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 31 พร้อมให้โอวาทกับเยาวชนที่นับถือศาสนาต่างกันจำนวน 319 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์อีก 60 ครอบครัว ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ต. คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร