th th
en

IMG 8871 02 1600x1067

3 มีนาคม 2563 / ปทุมธานี - อพวช. ร่วมกับ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) นำคณะน้อง ๆ เยาวชนจากโรงเรียนศรีธรรมวิทยา จังหวัดยโสธร ในโครงการ "บขส. อพวช. ขับเคลื่อนเด็กไทย สนใจใฝ่รู้วิทยาศาสตร์" เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากโรงเรียนที่ห่างไกลได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการศึกษานอกห้องเรียน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจและตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะมีน้องๆ เยาวชน กว่า 50 คน ซึ่งหวังว่ากิจกรรมเหล่านี้จะเป็นอีกช่องทางในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งต้องอาศัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มามีส่วนช่วยผลักดันประเทศต่อไป

IMG88991600x1067
IMG88961600x1067
IMG89211600x1067
IMG89091600x1067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร