th th
en

12520871960852

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2536 นางสาวศิริรัตน์ เสริมวิฑูรย์ ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และนายอนุรักษ์ วงศ์ชัยพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนลองวิทยา ร่วมเปิดงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. เพื่อกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์จินตนาการกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายให้กับเยาวชนและประชาชนในจังหวัดแพร่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ โรงเรียนลองวิทยา จังหวัดแพร่

 

12520872536853

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร