th th
en

Banner

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดกิจกรรมประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี (APRSAF Poster Contest) ในหัวข้อ “I am an astronaut” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิด จิตนาการที่สร้างสรรค์ และรักในงานศิลปะ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกของการเสริมสร้างทักษะความสามารถของคนไทยให้มีความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีอวกาศควบคู่ไปกับการสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ในอนาคต โดยมีการประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. โดยมีผลงานของเยาวชนเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 51 ผลงาน โดยผลกิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับเยาวชน อายุ 8-11 ปี (APRSAF Poster Contest) หัวข้อ “I am an astronaut” ในรอบชิงชนะเลิศมี ดังนี้

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 1 ได้แก่ ด.ญ.พิมพ์ปวีณ์ วงศ์มณี

Slide2

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 2 ได้แก่ ด.ช.ชวนากร พุทธวงค์

Slide4

รางวัลตัวแทนประเทศไทยภาพที่ 3 ได้แก่ ด.ช.รพินท์รัช ชาญสิกขกร

Slide3

 

รางวัล Popular Vote ได้แก่ ด.ช.ณธรรศ ขยันจริง

IMG 9369 1600x1067

โดยเยาวชนที่ได้รับรางวัลตัวแทนประเทศไทยทั้ง 3 ภาพ จะได้เป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมในการแข่งขันระดับนานาชาติ ในการประชุม APRSAF-27 ในเดือนธันวาคม 2564 ต่อไป

IMG9266
IMG9223
IMG9135
IMG9130
IMG9118
IMG92971600x1067
IMG93631600x1067
IMG93651600x1067
IMG93591600x1067
IMG93541600x1067

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร