การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) 2565 | Professional Wokshop

การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) 2565 | Professional Wokshop

27-04-2022
การจัดการพิพิธภัณฑ์ (Museum Management) | Professional Wokshop

Professional Workshop: การจัดการพิพิธภัณฑ์

พัฒนาความเข้าใจในการจัดการพิพิธภัณฑ์ด้วย Learning from Experiences จากการแชร์ประสบการณ์ของบุคลากรคุณภาพจาก อพวช. และศึกษาดูงาน รวมถึงทดลองปฏิบัติ เพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงาน

สำหรับ บุคลากรด้านการศึกษาตามอัธยาศัย Free-choice learning และ Informal learning รวมถึงผู้สนใจ

ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 3 วัน ต่อเนื่อง
29 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2565
ณ อพวช.
คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก

จำกัดจำนวน 30 ท่านเท่านั้น
ค่าลงทะเบียน 3,600 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 3,240 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร คลิก
สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 17 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน