การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็กและกุ้ง | การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็กและกุ้ง | การอบรมเชิงปฏิบัติการ

08-08-2022
การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็กและกุ้ง | การอบรมเชิงปฏิบัติการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็กและกุ้ง


เชิญชวน นักวิจัย นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาด้านชีววิทยาหรือสัตววิทยา ผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา รวมถึงประชาชนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็กและกุ้ง เนื่องในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ. สธ. ครั้งที่ 11

  • เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดการตัวอย่างสิ่งมีชีวิตด้วยเทคนิคสตัฟฟ์
  • เพื่อเรียนรู้เทคนิค การจำแนกและการเก็บตัวอย่างปูขนาดเล็กและกุ้งในห้องปฏิบัติการ
  • เพื่อพัฒนาบุคลากรในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และนักวิจัย นิสิต นักศึกษา ที่มีความสนใจในการจัดเก็บและรักษาตัวอย่างธรรมชาติวิทยา เพื่อการค้นคว้าวิจัยและการจัดแสดง
  • เพื่อพัฒนาเครือข่ายของนักวิชาการด้านธรรมชาติวิทยา สัตววิทยา และนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต
  • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมครบถ้วน


หลักสูตร 2 ชั่วโมง
จำกัดจำนวน 20 คน/รอบ

เรื่อง การสตัฟฟ์ปูขนาดเล็ก
วันที่ 20, 22 และ 24 กันยายน 2565

(หลักสูตรเดียวกัน โปรดเลือกวันที่ต้องการ)
เวลา 10.00 – 12.00 น.

เรื่อง การสตัฟฟ์กุ้ง
วันที่ 20, 22 และ 24 กันยายน 2565

(หลักสูตรเดียวกัน โปรดเลือกวันที่ต้องการ)
เวลา 13.30 – 14.30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช


ค่าลงทะเบียน 500 บาท/กิจกรรม/คน
ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ คลิก


ลงทะเบียน คลิก
* โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กันยายน 2565
** โปรดรอรับอีเมลยืนยันการลงทะเบียนจากเจ้าหน้าที่ก่อนจึงดำเนินการชำระเงิน
** เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินได้
* เมื่อถึงวันอบรมฯ โปรดแสดงหลักฐานยืนยันสิทธิ์ก่อนเวลา 15 นาที


สอบถามเพิ่มเติม
กองวิจัยและบริการวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 1492 (พิมพ์ผกา) และ 1494 (ชีวสิทธิ์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน