Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

13-10-2022
Workshop เดือน ต.ค. 2565 NSM Science Square @ The Street Ratchada

Workshop สำหรับเด็ก
เดือน ตุลาคม 2565
ที่ NSM Science Square @ The Street Ratchada
ชั้น 5 พิกัด คลิก

 

  • สร้างแรงบันดาลใจ ความตระหนัก ทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์
  • ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
  • กระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์
  • ส่งเสริมให้เกิดการนำทักษะและประสบการณ์หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำกิจกรรมครบตามหลักสูตร ซึ่งสามารถเก็บผลงานลง Portfolio สำหรับศึกษาต่อหรือขอทุนได้ในอนาคต


ในเดือน ตุลาคม 2565 นี้ เปิดให้บริการ 1 หลักสูตร คือ


เรื่อง พฤกษศาสตร์วาดภาพ [ป.4-6 หรือเทียบเท่า]
เรียนรู้หลักการวาดภาพเชิงพฤกษศาสตร์กับนักธรรมชาติวิทยา ผ่านการสังเกต พิจารณา พืชพรรณต่าง ๆ พร้อมสร้างสรรค์ผลงานการวาดภาพสุดพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยตัวเอง
- กระตุ้นความสนใจวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
- สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา
- ฝึกทักษะกระบวนการคิด การสังเกต การจำแนกแยกแยะ
- ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจในงานด้านธรรมชาติวิทยา
วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565
รอบที่ 1 : 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 : 13.30-15.30 น.

* รอบที่ 1 และ 2 มีกิจกรรมเหมือนกันทุกประการ โปรดเลือกเวลาที่ต้องการเพียง 1 รอบ
(ปิดรับสมัคร วันอังคารที่ 18 ตุลาคม เวลา 16.00 น.)

 

  • จำกัด 20 คน/เรื่อง/รอบ
  • สมัครล่วงหน้าเท่านั้น (ไม่รับ Walk-in)
  • ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการทำกิจกรรม (โปรดจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำรองอย่างน้อย 1 ชิ้น)


ค่าใช้จ่าย 200 บาท/คน/เรื่อง/รอบ
สมาชิก อพวช. ลด 10% เหลือ 180 บาท/คน/เรื่อง/รอบ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารเรียบร้อยแล้ว


ลงทะเบียนจองเข้าร่วมกิจกรรม คลิก
* เปิดลงทะเบียนเฉพาะช่วงเวลา 9.00-16.00 น.
** โปรดรอการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมจาก อพวช. ก่อน จึงดำเนินการชำระเงิน และโปรดชำระเงินทันที หลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม จากทาง อพวช. มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2103


จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ เดอะ สตรีท รัชดา
NSM Science Square @ The Street Ratchada

ชั้น 5 ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา กทม. พิกัด คลิก
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00-19.00 น.
โทร. : 0 2577 9970
Facebook : NSM Science Square at The Street Ratchada

ข่าวสารที่่คล้ายกัน