การสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก | Professional Workshop

การสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก | Professional Workshop

27-04-2022
สตัฟฟ์

Workshop การสตัฟฟ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก
สำหรับนักศึกษา นักวิจัย บุคลากรในพิพิธภัณฑ์ และผู้สนใจ

  • เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการสตัฟฟ์สัตว์ของประเทศไทย
  • เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพด้านการสตัฟฟ์สัตว์
  • ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อเข้าอบรมครบตามหลักสูตร

หลักสูตร 3 วัน ต่อเนื่อง
15-17 มิถุนายน 2565
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
อพวช. คลองห้า ปทุมธานี พิกัด คลิก
(มีบริการห้องพักหากต้องการ)

จำกัดจำนวน 30 ท่าน
ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท
สมาชิก อพวช. เหลือ 4,500 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
สมัคร คลิก
หมดเขตรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการห้องพักและการชําระค่าลงทะเบียนได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 2123 (กิตติศักดิ์) และ 2140 (ศรสวรรค์)
กองจัดระบบบริการผู้เข้าชม (จช.)
สํานักบริการผู้เข้าชม (สบช.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่
02 577 9999 ต่อ 1491 (ทัศนา) และ 1492 (พิมพ์ผกา)
กองวิจัยและบริการวิชาการ (วบ.)
ศูนย์พัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ศพช.)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน