th th
en

          ในช่วง 5 – 6 ปีที่ผ่านมา วงการการศึกษาตื่นตัวและให้ความสำคัญกับคำว่า สะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นอย่างมาก โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (สสวท.) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ

คณิตศาสตร์โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ซึ่งมีการนำสะเต็มศึกษาเข้าไปรวมกับ

หลักสูตรขั้นพื้นฐานในการเรียนการสอนในปัจจุบัน โดยบางองค์กรได้มีการต่อยอดแนวการจัดการเรียนรู้โดยเพิ่มศิลปะ (Art) เข้ามาจึงกลายเป็น STEAM Education เพื่อความคาด

หวังในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน แต่แนวทางจัดการเรียนรู้เหล่านี้ถูกนำมาใช้ในการเรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานหรือจากปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาเท่านั้น แล้วในระดับอุดมศึกษามีคณะ

วิชาที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้หรือไม่

          มีตัวอย่างหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาที่มีการเรียนการสอนใกล้เคียงกับแนวทางการจัดการศึกษาในรูปแบบ STEAM Education เรียกกันว่า หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษา

แพทย์ศาสตร์ หรือเวชนิทัศน์ แรกเริ่มเดิมทีมาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ก่อตั้งในปี 2509 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนช่างภาพการแพทย์ หลังจากนั้นได้มีการ

ปรับปรุงหลักสูตรเรื่อยมาจนมีชื่อเรียกอย่างปัจจุบัน มีวิชาเรียนคร่าวๆเช่น ด้านศิลปกรรมศาสตร์ เรียนวาดเขียน ปั้นรูป ลงสี ด้านนิเทศศาสตร์ เทคนิคถ่ายภาพ วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย การ

ออกแบบและผลิตสื่อ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เคมี ชีววิทยา กายวิภาค สรีรวิทยา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงวิชาศึกษาทั่วไป ภาษาอังกฤษ การพัฒนามนุษย์

สุขศึกษาพละศึกษา เป็นต้น

           วิชาที่เรียนดังที่กล่าวมาจะอ้างอิงกับการแพทย์ทั้งหมด เน้นผลิตสื่อด้านการแพทย์ สื่อเสมือนจริงที่ไม่สามารถนำออกมาศึกษาได้ (อวัยวะภายในและส่วนต่างๆในร่างกายของ

มนุษย์)ผลิตออกมาในรูปแบบภาพถ่าย ภาพพิมพ์ โปสเตอร์ ตำราเรียน มัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ หรือหุ่นจำลอง สื่อเหล่านี้จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยให้นักเรียนแพทย์เรียนได้

อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในการพัฒนาและวิจัยอีกทั้งทำให้ประเทศประหยัดงบประมาณในการนำเข้าสื่อการเรียนเหล่านี้ได้มาก เมื่อจบมามีงานรองรับทั้งสาย

การศึกษาทางสาธารณสุข หรือแม้แต่งานเอกชน ในปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 3 มหาวิทยาลัย มีชื่อเรียกต่างกันออกไปคือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

ศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเวชนิทัศน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สิ่งที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการยกตัวอย่างหนึ่งหลักสูตรในระดับอุดมศึกษาจากอีกหลายๆ หลักสูตรเพื่อให้เห็นถึงการเรียน และการทำงานที่ดูแล้วน่าจะเข้ากับความนิยมในการจัดการ

ศึกษาแบบ STEAM Education เป็นอย่างมาก ถือว่าเป็นการบูรณาการรอบด้านทั้งด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษย์และสังคมศาสตร์ รวมถึงการด้านการสื่อสาร ทำให้พัฒนาทั้งอารมณ์และ

เหตุผลไปด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ถ้าหากเราปลูกฝังและสนับสนุนให้เยาวชนตั้งแต่ยังเด็กได้มีการเรียนรู้แบบบูรณาการ เสริมสร้างสร้างความคิดอย่างสร้างสรรค์ มีความฉลาดทาง

อารมณ์ สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลายสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเชื่อว่าจะเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาบุคคลของชาติให้กลายผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอนาคต

ต่อไป

shutterstock 89544187

เขียนโดย

นายทศวรรษ คุณาวัฒน์

ที่มาของแหล่งข้อมูล

ที่มาของแหล่งข้อมูล

ณัฐดนัย เนียมทอง. จาก STEM สู่ STEAM [ออนไลน์]. 2561, แหล่งที่มา: https://www.scimath.org/article-stem/item/7812-stem-steam

สะเต็มศึกษา ประเทศไทย. รู้จักสะเต็ม [ออนไลน์]. 2557, แหล่งที่มา:http://www.stemedthailand.org/?page_id=23

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/b_program2560.html [5 กุมภาพันธ์ 2564]

สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:https://www.media.kmutt.ac.th/programs/medical-and-science-media/ [5 กุมภาพันธ์ 2564]

สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: https://mdi.kku.ac.th/index.html [5 กุมภาพันธ์ 2564]

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล [ออนไลน์]. 2560, แหล่งที่มา:
https://www.si.mahidol.ac.th/metc/met/th/doc/TQF2_MET_60_Public.pdf

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชามีเดียทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [ออนไลน์]. 2563, แหล่งที่มา:
https://drive.google.com/file/d/1EBzsy5CeZdHcY0nNFstNF37-f1l54oKy/view

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร