th th
en

Bar Code

บาร์โค้ด (barcode) 

     บาร์โค้ด (barcode) หรือในภาษาไทยเรียกว่า "รหัสแท่ง" คือ การแทนข้อมูลที่เป็นรหัสเลขฐานสอง (Binary codes)

ในรูปแบบของแถบสีดำและขาวที่มีความกว้างของแถบที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวเลขที่กำกับอยู่ข้างล่าง ซึ่งระบบนี้เป็นมาตรฐาน

สากลที่นิยมใช้กันทั่วโลก

 

     เทคโนโลยีบาร์โค้ด ถูกนำมาใช้ทดแทนในส่วนการบันทึกข้อมูล (Data Entry) ด้วยคีย์บอร์ด ปัจจุบันมีบทบาทในทุกส่วน

ของอุตสาหกรรมการค้าขาย และการบริการ ที่ต้องใช้การบริหารจัดการข้อมูลจากฐานข้อมูลในคอมพิวเตอร์  และปัจจุบันมีการ

ประยุกต์การใช้งานบาร์โค้ดเข้ากับการใช้งานของ มือถือ สำหรับระบบบาร์โค้ดจะใช้ควบคู่กับเครื่องอ่าน ที่เรียกว่า เครื่องยิงบาร์

โค้ด(Scanner) ซึ่งเป็นเป็นตัวอ่านข้อมูลที่อยู่ในรูปรหัสแท่ง เป็นข้อมูลตัวเลขหรือตัวอักษร

 

                                          bc 3

                                         ที่มาของรูปภาพ: http://www.pen1.biz/TipBarcode.html

 

หลักการทำงาน

     การอ่านข้อมูลจะอาศัยหลักการสะท้อนแสงด้วยเครื่องแสกนเนอร์ เพื่ออ่านข้อมูลเข้าเก็บในคอมพิวเตอร์โดยตรงไม่ต้องผ่าน

การกดปุ่มที่แป้นพิมพ์

 

     โดยประเทศไทยไทยเริ่มใช้บาร์โค้ดในปี 2536 โดยมีสถาบันสัญลักษณ์รหัสแท่งไทย“Thai Article Numbering Council”

หรือ “TANC”  เป็นองค์กรตัวแทนของ ”EAN” ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ระบบ EAN เป็นระบบ

ที่มีการยอมรับในโลกมาที่สุด ที่ประเทศไทยใช้นั้นจะมีลักษณะเป็นเลขชุด 13 หลัก ซึ่งมีความหมายดังนี้

 

                       bc 2 

                                             ที่มาของรูปภาพ: http://riverplusblog.com

 

หมายเลข 1            สัญลักษณ์แท่งสีเข้มสลับสีอ่อนสำหรับอ่านด้วยเครื่องสแกนเนอร์

หมายเลข 2            885        : ตัวเลข 3 หลักแรก คือรหัสของประเทศไทย

หมายเลข 3            0000      : ตัวเลข 4 ตัวถัดมา เป็นรหัสโรงงานที่ผลิต หรือรหัสสมาชิก

หมายเลข 4            11111     : 5 ตัวถัดมาเป็นรหัสสินค้า

หมายเลข 5            2            : ตัวเลขหลักสุดท้ายเป็นตัวเลขตรวจสอบเลข 12 ข้างหน้าว่ากำหนดถูกต้อง

หรือไม่ถ้าตัวสุดท้ายผิด บาร์โค้ดตัวนั้นจะอ่านไม่ออกสื่อความหมายไม่ได้
 

 

 

อ้างอิง:

ประวัติ การประดิษฐ์บาร์โค้ด[Internet].2556 [เข้าถึงเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://guru.sanook.com/928

- บาร์โค้ด (Barcode) คืออะไร[Internet].2556 [เข้าถึงเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://riverplusblog.com/tag/handheld/

- บาร์โค้ด (Barcode) มีประโยชน์ต่อการทำธุรกิจอย่างไร[Internet]. [เข้าถึงเมื่อ2 กุมภาพันธ์ 2558]. เข้าได้จาก: http://www.pen1.biz/TipBarcode.html

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร