ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมรวม 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

02 พฤศจิกายน 2555

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมรวม 2 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น       2,598,000 บาท

ลำดับ                   TOR                               วันที่ประกาศ                      วันสิ้นสุดการประกาศ
  1                   ร่างฉบับที่ 1                      2 พฤศจิกายน  2555                 6 พฤศจิกายน 2555
อีเมล์แอดเดรส                 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร                         02-577-9986 (กองการพัสดุ)
โทรศัพท์                        02-577-9999 ต่อ 1859  1858 1840  (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน             เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี