ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท รายการระบบเสียงประกอบชิ้นงานการแสดงน้ำพุแผ่นดินไหว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

12 พฤศจิกายน 2555

ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ ๑ ล้านบาท

รายการระบบเสียงประกอบชิ้นงานการแสดงน้ำพุแผ่นดินไหว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

วงเงินงบประมาณเบื้องต้น  5,500,000  บาท

ลำดับ               TOR                         วันที่ประกาศ                             วันสิ้นสุดการประกาศ
  1              ร่างฉบับที่ 1                12 พฤศจิกายน 2555                        15 พฤศจิกายน 2555

อีเมล์แอดเดรส        This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรสาร                 02-577-9986 (กองการพัสดุ)
โทรศัพท์               02-577-9999 ต่อ 1859 1858 1840 (กองการพัสดุ)
ที่อยู่ของหน่วยงาน เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี