th th
en

ค่ายน้ำคือชีวิต

สวมหมวกนักอนุรักษ์  แล้วไปเรียนรู้เรื่องราวรอบด้านของน้ำ ตั้งแต่จุดกำเนิดของน้ำ สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ เก็บข้อมูลการใช้น้ำในชีวิตประจำวัน และสนุกสนานกับการปลดปล่อยความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอแนวคิดในการอนุรักษ์น้ำกันอย่างเต็มที่ 

MG9166
MG8917
nsm0076

วิชาเรียน: ชีววิทยา
ประเภทบุคคล: ครู/อาจารย์, มัธยมศึกษาตอนปลาย, มัธยมศึกษาตอนต้น, ประถมศึกษาตอนปลาย
ภาษา: ภาษาไทย
 
 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร