Board games สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน | NSM Research Café

Board games สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน | NSM Research Café

13-02-2023
Board games สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน | NSM Research Café

สนุกกับความรู้จากงานวิจัยด้วยการเล่น Board Games ที่เรียนรู้ได้ไม่มีวันเบื่อ กับ NSM Research Cafe ครั้งที่ 4 “Board games สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน” 


พบกับ วิทยากร
รศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์
อ. ศุภร ชูทรงเดช


ดำเนินรายการโดย
นายชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ


กำหนดการบรรยาย
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา 14.00-16.00 น.

รับชมผ่าน Facebook Live : NSM Thailand


NSM Research Café เป็นโครงการการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรของ อพวช. ได้พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ รวมถึงประสบการณ์ด้านการวิจัย เพื่อให้เป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถนำการวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งมีการจัดการบรรยาย 4 ครั้ง ผ่านระบบ Online : Microsoft Teams (สำหรับบุคคลภายใน) และรับชมผ่าน Facebook Live (สำหรับบุคคลภายนอก) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่ 1 : ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
ครั้งที่ 2 : จากวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์ ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
ครั้งที่ 3 : NSM Research Sharing ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น.
ครั้งที่ 4 : Board Games: สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00-16.00 น.


สอบถามเพิ่มเติม
โทร. 0 2577 9999  ต่อ 1495 (พรพร) หรือ 1496 (บุรวัชร์)

ข่าวสารที่่คล้ายกัน