สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3

สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3

11-07-2022
สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3

อพวช. ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ด้านธรรมชาติวิทยา ผู้จัดการองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยา และงานพิพิธภัณฑ์ ส่งบทความและบทคัดย่อสำหรับพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอในงาน 

สัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครั้งที่ 3: ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม (The 3rd International Symposium on Natural Science: Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society)

ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2565
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า
อพวช. (พิกัด คลิก)

หัวข้อการนำเสนอมีความเกี่ยวข้องกับ

  1. งานวิจัยธรรมชาติวิทยา (Natural Science Research)
  2. การอนุรักษ์และการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Collection Related Work)
  3. งานสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Natural Science Communication)

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

  • นิสิต นักศึกษา 1,500 บาท
  • สำหรับบุคคลทั่วไป 2,000 บาท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนา คลิก
สามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม – 15 พฤศจิกายน 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร.  02 577 9999 ต่อ 1639 (ศิริกัญญา), 1636 (กมลชนก), 1634 (ทัศนัย)
E-mail: isns@nsm.or.th

***หมายเหตุ หากผู้นำเสนอต้องการตีพิมพ์ผลงานในเล่ม Proceeding งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ผู้นำเสนอต้องส่งบทความฉบับเต็มเท่านั้น ผู้นำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์หากไม่ต้องการตีพิมพ์ผลงานในเล่ม Proceeding ส่งเฉพาะบทคัดย่อ***

สัมมนาวิชาการนานาชาติ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3 Eng

Natural Science Museum would like to cordially invite you to participate “The 3rd International Symposium on Natural Science: Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society”. 

1-2 December 2022 Rama9 Museum, National Science Museum, Thailand (NSM)
Klong 5, Phathum Thani

The international symposium will be providing you with the opportunity to exchange ideas, enhance Natural Science skills and enable participants to network with other colleagues and develop research collaborations.

Call for Paper and Abstract Submission
Topics

  1. Natural Science Research
  2. Collection Related Work
  3. Natural Science Communication

Registration Fee

  • Students 1,500 baht
  • Regular   2,000 baht 

   (Inclusive of refreshments, lunch, and documents)

Registration and Abstract Submission
Applicants are required to submit an application online: Fill in the registration form and submit click here

Abstract Submission Schedule
Abstract submission:  11 July - 31 August 2022 
Abstract Reviewing Process: 1-19 September 2022 
Deadline for abstract submission (Revised edition): 30 September 2022 
Abstract acceptance/rejection notification: within 28 October 2022 
Announce for Presentation Schedule: 15 November 2022

ข่าวสารที่่คล้ายกัน