th th
en

ให้คณะกรรมการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ให้คณะกรรมการจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการตามมาตรา 11 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.2538 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกานี้เข้ารับหน้าที่