th th
en

 มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


nst2020 1   
กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2563

แนวคิดในการจัดงาน

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปีและของประเทศ จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และ
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมจากความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ แสดงถึงศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการอุดมศึกษา ที่นำสมัย สามารถสร้างความตื่นเต้น สร้างแรงบันดาลใจ และความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่สังคมไทย โดยเป็นโอกาสที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์การลงมือทำ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ต่อไป

รูปแบบของกิจกรรมในงานเป็นเทศกาลทางวิทยาศาสตร์ (science festival) ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ในรูปแบบทันสมัยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมมีส่วนร่วม (Interactive exhibition) โดยเน้นหัวข้อที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะของกำลังคนของประเทศในศตวรรษ ที่ ๒๑ เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ ยังนำเสนอประเด็นปัจจุบันของโลก เช่น เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ความหลากหลายทางชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สุขภาพพืชและประเด็นที่เป็นที่สนใจของโลก อื่นๆ โดยเป็นการรวมพลังของหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อจัดแสดงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ผลงานการวิจัย เทคโนโลยีนวัตกรรม และด้านการศึกษาชั้นสูง การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Hands-on ในแนวทางสะเต็มศึกษาสำหรับทุกช่วงวัย การประชุม สัมมนา อภิปราย ฝึกอบรม ทางวิทยาศาสตร์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การจัดงานในปี ๒๕๖๓ ดำเนินการภายใต้นโยบายหลัก (Concept) “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” และมีแนวคิดหลัก (Theme) ในหัวข้อ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งประกอบด้วย ๓ เศรษฐกิจหลัก ได้แก่ Bio-Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพเพื่อมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า โดยเชื่อมโยงกับ Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อการนำวัสดุกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และภายใต้ Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว เพื่อแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. เพื่อเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
3. เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัย และการอุดมศึกษา
4. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และด้านการอุดมศึกษาจากภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ
5. เพื่อกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย และการอุดมศึกษาสู่สังคมไทย
6. เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานวิจัย และการอุดมศึกษา รวมทั้งด้านอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

 

วันเวลาและสถานที่

13 - 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2563  รวมระยะเวลา 11วัน  เลื่อนการจัดงานเป็นจัดงานในเดือน พ.ย. 2563
ช่วงเวลาจัดงานเวลา 9.00 -19.00 น. (ทุกวัน)
อาคาร 6 ถึง 12 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ประกาศเลื่อนการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 คลิกอ่านรายละเอียด

นิทรรศการประกอบด้วย

1. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
2. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
3. นิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
4. นิทรรศการกลาง นำเสนอประเด็นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย ที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม และที่มีความสำคัญ และมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และการพัฒนาประเทศในอนาคต ประกอบด้วย
- นิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมระบบเศรษฐกิจสีเขียว: Green Economy, Green Design, Zero Waste
- นิทรรศการเพื่อเฉลิมฉลองปีสากลแห่งสุขภาพพืช International Year of Plant Health
- นิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ออนไลน์ Digital Content on Science
- นิทรรศการเกี่ยวกับการสำรวจดาวอังคาร The Expedition to MARs
- นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพันธุศาสตร์และการศึกษาจีโนม (Genomics)
- นิทรรศการด้านสุขภาพและการแพทย์
- นิทรรศการและกิจกรรม Maker Space จากสิ่งประดิษฐ์สู่เส้นทางธุรกิจและเมคเกอร์ต้นแบบ (Maker for Business และ Maker Idol)
5. กิจกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในแนวทางสะเต็มศึกษา
- กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์สำหรับครอบครัวและเยาวชน
- กิจกรรมลานประกวดแข่งขัน เครื่องบินกระดาษพับ
- กิจกรรมลานปลูกฝังปัญญาเยาว์ สำหรับพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของเด็ก
- ก่อนวัยเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย
- ห้องฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์
- การประกวดแข่งขันตอบปัญหา
6. นิทรรศการศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย 
- แสดงผลงานความก้าวหน้าด้านการวิจัย การประดิษฐ์คิดค้น นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอุดมศึกษา และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศ จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม ต่าง ๆ 
- ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย
- โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย- ผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ของนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และการเชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสาขาวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปี รวมทั้งผู้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านวิทยาศาสตร์
7. การประชุม สัมมนา 
ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ของประเทศและภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่อยู่ เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์ 0 2577 9960 โทรสาร 0 2577 9959
เว็บไซต์ www.nsm.or.th
ดาวน์โหลดเอกสารการจองเข้าชม >> อยู่ระหว่างดำเนินการ

nst20201
MG1996
05
02
nst20202
nst20203
nst2020
03
04
06