th th
en

กระทรวงวิทย์ โดย อพวช. ร่วมกับโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" เปิดพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ "Enjoy Maker Space” ที่จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่าน กรุงเทพมหานคร สร้างพื้นที่ปลดปล่อยจินตนาการของเยาวชน ปลุกความเป็นนักคิด สู่นักสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อปั้นเมกเกอร์รุ่นใหม่ของเมืองไทย

 MG 1577 800x533

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศให้ยั่งยืนแท้จริง ต้องเริ่มที่การปลูกฝังเยาวชนอนาคตของชาติให้เกิดกระบวนการเรียนรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของ “Enjoy Maker Space” ภายใต้โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่เกิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นความร่วมมือในรูปแบบรัฐร่วมเอกชน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยการนำแนวความคิดบูรณาการองค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ได้แก่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตและประกอบวิชาชีพในอนาคต มาเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ตามอัธยาศัย

 MG 1396 800x533
Enjoy Maker Space ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจามจุรีสแควร์ ใจกลางกรุงเทพฯ แห่งนี้ จึงเป็นพื้นที่การเรียนรู้รูปแบบใหม่ของประเทศ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลงมือปฏิบัติจริง โดยนำจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์มาผสานในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเห็นภาพว่าแรงบันดาลใจสามารถนำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จับต้องได้จริง รวมทั้ง สร้างค่านิยมในการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ให้กับเยาวชนไทย โดยมี อพวช. เป็นแกนหลักในการรับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงฯ ที่ตั้งเป้ายกระดับบุคลากรประเทศ ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล

 MG 1527 800x533
ด้าน นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “แนวคิดการเปิด Maker Space คือ การสร้างพื้นที่ให้เยาวชนไทยได้ปลดปล่อยจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ ปลุกความเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ "เมกเกอร์" (Maker) นำเสนอความรู้ด้าน STEM ออกมาในรูปแบบผลงาน หรือ สิ่งประดิษฐ์ของตนเองได้อย่างอิสระ เป็นจุดเริ่มต้นสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ประเทศ Enjoy Maker Space จะดำเนินกิจกรรมลักษณะ Hands-On หมายถึง การได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีข้อจำกัดทั้งในและนอกห้องเรียน โดยพื้นที่การเรียนรู้แห่งนี้มีความพร้อมทั้งสถานที่และเครื่องมือต่างๆ เช่น พรินเตอร์ 3 มิติ, เครื่องตัดเลเซอร์ จนถึงอุปกรณ์ทั่วไป อาทิ การ์ดบอร์ด แท่งพลาสติก หรือ สิ่งที่หาได้รอบตัว เช่น ไม้ไอศกรีม ฯลฯ ที่ช่วยสนับสนุนโอกาสการพัฒนาความคิด การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ โดยพร้อมเปิดให้บริการแก่เยาวชนและครอบครัวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 -18.00 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อพวช. มีแผนจัดกิจกรรม Maker Space รูปแบบ Open House เพื่อสร้างการรับรู้ในโครงการ Enjoy Maker Space ตามพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศอีกด้วย”

 MG 1552 800x533
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เปิดเผยว่า “Enjoy Maker Space เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่โครงการ “Chevron Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ร่วมให้การสนับสนุน เพราะเล็งเห็นว่าเยาวชนยังขาดพื้นที่แสดงออกทางความคิดสู่การสร้างสรรค์ผลงาน จึงมุ่งส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทย ซึ่งแนวคิดแบบเมกเกอร์นี้จะส่งผลให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long learners) ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง Enjoy Maker Space แห่งนี้ได้รับความร่วมมือจาก New York Hall of Science ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ เมกเกอร์ ที่ได้รับการยอมรับระดับสากล มาให้คำปรึกษาด้านการออกแบบกิจกรรม รวมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ อพวช. เพื่อที่จะเป็นพี่เลี้ยงผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำแก่เยาวชนที่เข้ามาใช้บริการ”

 MG 1750 800x533
นายอาทิตย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมวัฒนธรรมเมกเกอร์ในประเทศไทยอย่างจริงจัง โดยให้การสนับสนุน ในด้านการเตรียมความพร้อมเยาวชน จากการจัดกิจกรรมหลากหลายต่อเนื่อง อาทิ Bangkok Mini Maker Faire, Young Makers Contest, Maker Space Designing Workshop ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเยาวชนไทยล้วนมีศักยภาพในการเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ เมกเกอร์ หากแต่ยังต้องการแรงสนับสนุนและพื้นที่ในการแสดงออกทางความคิดอยู่อีกมาก การเปิดให้บริการ Enjoy Maker Space เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้พัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักคิด นักสร้างสรรค์ นักประดิษฐ์ได้เป็นอย่างดี ถือเป็นความคืบหน้าสำคัญของโครงการฯ ซึ่งคาดหวังว่าจะช่วยส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศได้ยั่งยืนต่อไป”

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร