th th
en

IMG 8172

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเวที “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561” (Thailand Science Drama Competition 2018) ขึ้น ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬา” (Science of Sport) เพื่อส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายในการพัฒนากระบวนการคิดและการสื่อสารทางทางวิทยาศาสตร์  โดยสร้างสรรค์แนวคิดด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์ที่ตื่นเต้นและสนุกสนาน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนในการชิงชัยในเวทีระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย 

IMG 7735

ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า  “ปัจจุบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความสำคัญมากสำหรับประเทศไทย ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพ อพวช. มีภารกิจหลักในการส่งเสริมและปลูกฝังเยาวชนให้สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านทางนิทรรศการและกิจกรรมเสริมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ โดยการจัดการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนึ่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิดและสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาตอนปลาย ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการแสดงละครวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์และการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์การกีฬา”

IMG 7832 1600 1067

IMG 8160 1600 1067
โดยในปีนี้มีเยาวชนผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 7 ทีม ด้วยกัน เพื่อมาแข่งขันและประชันฝีมือกันอย่างเข้มข้น ซึ่งผลปรากฏว่า รางวัลชนะเลิศ “การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี 2561” (Thailand Science Drama Competition 2018) ตกเป็นของทีมเด็กวิทย์วารี ในชุดการแสดง Science in my school จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี เด็กหญิงฐิติวรดา กาวิชัย  เด็กหญิงเอวารินทร์ เพชรทอง เด็กชายฬูค่า ชนกันต์ บอนด์ เด็กหญิงรมน ทุมวงศ์ เด็กหญิงพัชรพร นิมานนท์ เด็กชายโอลิเวอร์ ฮาร์ริส เด็กหญิงนภิสรา กลิ่นขจร  และเด็กหญิงสิริปรียา พิพัฒน์พัลลลภ โดยมี นางฉวีวรรณ อ้นโสภา และนางสาวสกุณา สร้อยทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแข่งขันครั้งนี้  

IMG 8144 1600 1067

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ ทีมนวัตกรรมเพื่อวิทยาศาสตร์การกีฬา จากโรงเรียนบีคอนเฮาส์ แย้มสอาดรังสิต จ.ปทุมธานี ในชุดการแสดง IDS Science ซึ่งมี เด็กชายธนวัตร สติลเลอร์ เด็กหญิงปริตา เรืองสันต์ เด็กหญิงสุพิชญาฌ์ วรลักษณ์สกุล เด็กหญิงวรัญญ์ภัสร์ กุศลวิทย์ เด็กหญิงพรชนก โรหิตายน เด็กหญิงณัฐริการ์ ปรีดี เด็กชายกุลวริศร์ ชาญเกียรติก้อง เด็กชายกาจพศ เคยสนิท เด็กชายภูผา กองทองนอก และเด็กชายภควัต ไตรเดช โดยมี นางสาวสายสุนีย์ เวทยากร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

IMG 8130 1600 1067
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ทีม จากโรงเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี ซึ่งมี เด็กชายปุญญวิชญ์ ยิ่งแจ่มศิริ เด็กชายปภิณวิช แก้วสีนวน เด็กหญิงศิรประภา มีแก้ว เด็กหญิงวริศรา จันทร์พลับ เด็กชายเตชินท์ รัตนธาราเกียรติ เด็กชายปณิธิ สังข์วร เด็กหญิงรมณ แสนเมือง และเด็กชายสิชณ์สิริ วงค์สุคติเวช โดยมี นางสาวธัญญารัตน์ สายใหม่ และนางสาวณัฐภาวี วงษ์ครุฑ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

IMG 8034 1600 1067
ทั้งนี้ ทุกทีมจะได้รับเข้าร่วมการอบรมการแสดงละครทางวิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพโดยเฉพาะ ในวันที่ 4 มิถุนายน นี้ และสำหรับทีมชนะเลิศจะได้โอกาสเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันใน “การประกวด International Drama Competition 2018” ณ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ต่อไป

IMG 7849 1600 1067

IMG 8012 1600 1067
ดร.อภิญาณ์ ฯ ทิ้งท้ายว่า “การประกวดครั้งนี้ หวังว่าจะกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น และมองว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวที่สามารถจับต้องได้ นอกจากได้ความรู้ ยังได้ความสนุกสนานอีกด้วย และเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนไทยในการไปแสดงความสามารถของการแสดงละครวิทยาศาสตร์ในเวทีระดับนานาชาติต่อไป”

IMG818716001067
IMG818616001067
IMG817616001067
IMG813716001067
IMG812216001067
IMG811816001067
IMG811616001067
IMG811416001067
IMG811016001067
IMG810916001067

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร