th th
en

299A2989 800x533

1 พฤษภาคม 2562 –  ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม (คนที่สามด้านซ้ายมือ) รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนกิจกรรมค่ายสำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2562 วิชา “วิทยาศาสตร์” ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 100 คน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรชัย อินทร์ฉาย (คนกลาง) รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  กล่าวเปิดงาน ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร