th th
en

1583574035636

7 มีนาคม 2563 – องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) จัดการอบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. กับการส่งเสริมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล" ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมการอบรม กว่า 80 คน

1583574036191
1583574036237
1583574035841
1583574035823
1583574035753
1583574035703
1583574035636
1583574035590

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร