จัตุรัสวิทยาศาสตร์

จัตุรัสวิทยาศาสตร์

05-08-2021
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.

แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สะดวก สบาย ทันสมัย ใจกลางเมือง

ประวัติ ความเป็นมา

     ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมวิทยาศาสตร์ อพวช. ได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช’ ขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ที่เปิดให้บริการนิทรรศการ และกิจกรรมเสริมศึกษา กับกลุ่มเป้าหมายในเขตเมืองชั้นในของกรุงเทพมหานคร ที่อาจไม่สะดวกในการเดินทางมายัง อพวช. คลอง ๕ ปทุมธานี โดยสาระของกิจกรรมต่าง ๆ ที่พัฒนาขึ้นผ่านกระบวนการสํารวจความคิดเห็นและตอบรับกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมาอย่างต่อเนื่อง เช่น นิทรรศการบทเรียนในความมืด นิทรรศการ Science Careers Part กิจกรรม Maker Space และห้องปฏิบัติการหลากหลายรูปแบบ

     อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจํากัดในการให้บริการผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่อยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ในลักษณะเดียวกันให้บริการในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ง่ายในแต่ละภูมิภาค อพวช. จึงได้พัฒนาโครงการ ‘จัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’ เพื่อให้บริการ นิทรรศการและกิจกรรมด้าน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในรูปแบบเดียวกับจัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ กรุงเทพมหานคร ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๑๐ จังหวัด ทั้งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบสนอง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำ ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่ โดยในระยะแรกเป็นการดำเนินโครงการในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข่าวสารที่่คล้ายกัน