@Korat (เมืองโคราชโคราช)

@Korat (เมืองโคราชโคราช)

19-01-2022
จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เมืองโคราช 
NSM Science Square @ Korat

เปิดแล้ว 1 ธันวาคม  2564 เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ทุกวัน

 

 

 

ข่าวสารที่่คล้ายกัน