th th
en

         ในสถานการณ์ปัจจุบัน การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ส่งผลกระทบในหลาย ๆ ด้าน รวมถึง การดำเนินชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน วัคซีนถูกพัฒนาและนำไปใช้เพื่อ

เป็นการลดการระบาดและความรุนแรงของอาการเมื่อเกิดการติดเชื้อ การฉีกวัคซีนจึงกลายเป็นความหวังที่ทำให้เศรษฐกิจในประเทศฟื้นกลับมาอีกครั้ง และประชาชนก็จะได้กลับมาใช้

ชีวิตได้อย่างปกติ อย่างไรก็ตาม หลาย ๆ คนอาจทราบถึงข้อมูลและประโยชน์ของวัคซีนมาบ้างแล้ว แต่หลาย ๆ คน อาจจะยังไม่รู้ว่าเข็มฉีดวัคซีนที่เราใช้ฉีด เมื่อใช้งานเสร็จแล้วจะต้อง

นำไปกำจัดอย่างไรให้ปลอดภัยและไม่แพร่กระจายเชื้อ

          เข็มที่เราใช้ฉีดวัคซีนหรือเข็มฉีดยานั้น ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มขยะติดเชื้อ หรือขยะทางการแพทย์ ซึ่งเป็นขยะที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่ ถ้ามีการสัมผัสกับขยะติดเชื้อก็อาจมีความเสี่ยง

ให้เกิดโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้ เช่น โรคตับอักเสบ โรคระบบทางเดินหายใจ หรือแม้แต่โรคเอดส์รวมทั้งการเกิดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อโรคทำให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของ

ประชาชนและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธี เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ก็จะต้องถูกทิ้งลงในถังขยะประเภทขยะติดเชื้อ (ถังขยะสีแดงที่เราเห็นตามโรงพยาบาล หรือตาม

สถานพยาบาล) โดยขยะติดเชื้อที่มีวัสดุมีคมจะต้องทิ้งลงในกล่องหรือถังที่มีความแข็งแรงป้องกันต่อการทะลุและจะต้องปิดฝาให้แน่นสนิทเพื่อความปลอดภัย ส่วนขยะติดเชื้อที่ไม่มี

วัสดุมีคมจะต้องทิ้งลงในถุงสีแดงที่มีความทนทานต่อสารเคมีและจะต้องมัดปากถุงให้แน่นก่อนการขนย้าย เพื่อนำไปกำจัดในขั้นตอนต่อไป

          ขั้นตอนการทำลายเริ่มต้นจากการกำจัดเชื้อปนเปื้อน ซึ่งมีด้วยกันสองวิธี ได้แก่ การเผา และการอบด้วยไอน้ำ หรือการนึ่ง โดยการทำลายเชื้อทั้งสองวิธีนี้ต้องดำเนินการตาม

เกณฑ์มาตราฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดเพื่อให้สามารถทำลายเชื้อได้ทั้งหมด หลังจากนั้นจึงจะถูกนำไปกำจัดต่อเหมือนขยะมูลฝอยทั่วไป โดยการกำจัดขยะติดเชื้อส่วนใหญ่จะ

ถูกนำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 700 – 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งส่วนของขี้เถ้าที่มีส่วนประกอบของโลหะ อาจถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ นอกจากนั้นในบางพื้นที่ที่มีปริมาณขยะมูลฝอย

อยู่มากสามารถที่จะนำพลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้มาใช้ในการผลิตไอน้ำ หรือผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือนได้อีกด้วย

         อย่างไรก็ตามในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศทั่วโลกมีพัฒนาวัคซีนออกมาเป็นจำนวนหลายล้านโดส ที่จะนำมาฉีดให้กับประชาชน ลองคิดกันดูว่า หากหนึ่งคนจะต้องฉีดวัคซีน

ป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19) คนละอย่างน้อย 2 โดส แล้วถ้าจำนวนประชากรในประเทศไทยทั้งหมด 70 ล้านคนได้ฉีดวัคซีนกันครบทุกคนล่ะ จะมีขยะติดเชื้อเกิดขึ้นอีกเป็น

จำนวนเท่าไหร่ที่จะต้องกำจัด เพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนก็ต้องช่วยกันป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อทุกคนจะได้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อ (COVID-19) ในครั้งนี้

 

shutterstock 487306324

ผู้เขียน

นายธีรวัฒน์ ธรรมสุวรรณ

ที่มา

 กรมควบคุมมลพิษ http://pcd.go.th/info_serv/waste_infectious.htm#s

 กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/int_protection/int_protection_030164.pdf

 เจาะลึกระบบสุขภาพ https://www.hfocus.org/content/2021/01/20944     

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน                 

 https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=509&filename=index

 คู่มือการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยติดเชื้อ 

 หลักสูตร การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่อาจเกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ

  http://env.anamai.moph.go.th/download/bkWeb/book/f007.pdf

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร