th th
en

Heat – sensitive organ อวัยวะรับความร้อนของงู

 

               Heat – sensitive organ หรืออวัยวะรับความร้อนของงู เป็นอวัยวะพิเศษที่ทำให้งูสามรถรับรับรู้ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นตัวช่วยของงูในการตรวจหาเหยื่อและล่าเหยื่อได้เป็นอย่างดี ซึ่งอวัยวะรับความร้อนนี้มี 2 แบบด้วยกัน คือ

                     1. แบบ Labial pit จะพบในงูวงศ์ Boidae (งู Royal Boa Python) และ วงศ์ Pythonidae งูหลาม งูเหลือม มีลักษณะเป็นหลุมเรียงตัวเป็นกลุ่มอยู่บริเวณขากรรไกร หรือริมผีปาก เช่น กลุ่มงู Boa constrictor งูเหลือมและงูหลาม

09 Heat sensitive organ 3    09 Heat sensitive organ 3

 

                     2. แบบ Facial pit พบในงูวงศ์ Viperidae มีลักษณะเป็นหลุมเว้าลึก 1 คู่อยู่ระหว่าง ตา และจมูก เช่น กลุ่มงูเขียวหางไหม้ งูกะปะ งูแมวเซา

09 Heat sensitive organ 2

 

               สำหรับ Labial pit มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้อยกว่า Facial pit โดยงูกลุ่มงูที่ใช้ Labial pit ได้แก่ กลุ่มงู Boa constrictor งูเหลือมและงูหลาม ใช้จับความร้อนของสัตว์เลือดอุ่น เช่น นก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ส่วนงูที่ใช้ Facial pit  จะเป็นกลุ่มของงูเขียวหางไหม้ งูกะปะ งูแมวเซา ซึ่งใช้ตรวจจับความร้อนของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน

 

ผู้เรียบเรียง: สัญชัย เมฆฉาย

ที่มาของภาพ: ชาติชาย เชื้อชาติ

ที่มาของแหล่งข้อมูล: ไพบูลย์ จินตกุล , ลาลัณย์ จันทร์โฮม, ผู้แต่งร่วม. (2539). งูพิษในประเทศไทย. กรุงเทพฯ: สถานเสวภา สภากาชาดไทย

                        วีรยุทธ์ เลาหะจินดา.2552.  วิทยาสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

               

 

 
กรอกอีเมลเพื่อติดตามข่าวสาร