ประกาศประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารสำหรับส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 พฤศจิกายน 2563

๑.      ประกาศ อพวช. เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารสำหรับส่วนกลาง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.    กำหนดขอรับเอกสาร ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.     กำหนดวันเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ราคากลางประกอบการพิจารณาจัดเช่าในครั้งนี้ วงเงิน ,๘๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)